Ouderraad

Wat doet een ouderraad?
In eerste instantie is de Ouderraad er om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest e.d. Het meedenken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school is geen taak van de ouderraad. Wel wordt er feedback gegeven aan de medezeggenschapsraad over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De ouderraad heeft andersom ook recht op informatie om zijn functie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De ouderraad heeft verder een adviserende functie naar de school (gevraagd of ongevraagd). Er wordt 6 keer per schooljaar vergaderd in de avonduren; hier zijn – in principe – alle ouderraadsleden bij aanwezig en 1 directielid. Het verloop van activiteiten, de evaluaties en nieuwe activiteiten worden hier besproken. Er zijn diverse commissies verdeeld over het schooljaar, variërend van grote activiteiten zoals Sint en Kerst. De taken voor het nieuwe schooljaar worden in principe tijdens de laatste vergadering van het lopende schooljaar verdeeld. Voor elke commissie bestaan er draaiboeken die tot richtlijn dienen en elk jaar weer aangevuld worden.

Taken ouderraadslid
Elk lid verbindt zich aan de Ouderraad voor een periode van minimaal 3 jaar.
Flexibiliteit is een must; het kan voorkomen dat je voor een ander OR-lid moet invallen. Vergaderingen of activiteiten die verzet worden etc.Elk lid moet bereid zijn tijd in de OR te steken; lid zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Elk lid maakt deel uit van enkele commissies gedurende het schooljaar; het betreft meestal 2 commissies (bijv. Sint, kerst en Pasen),
6 keer per schooljaar wordt er vergaderd; altijd in de avonduren, van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur. Data voor het nieuwe schooljaar worden gepland tijdens de laatste vergadering van het lopende jaar. In ieder geval ruim van te voren.
Inhoudelijk verschillen activiteiten van elkaar: soms gaat het om inkopen doen en uitdelen, het aanspreken en regelen van hulpouders, inspelen op spontane acties (schaatsdag).Tevens als ouderraadslid ben je klassenouder van de groep waar je kind in zit.

Waarom lid worden?
In de ouderraad zijn de ouders van leerlingen vertegenwoordigd die zich betrokken voelen met de school. Een Ouderraadslid levert een positieve bijdrage aan de gang van zaken op school. De betrokkenheid bij de school, het meedoen met en meedenken over diverse activiteiten, meer contact met andere ouders en het team; dit alles draagt mee aan een fijne schooltijd voor de kinderen.
Een ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen.

Een goede samenwerking met andere OR-leden en het team staat voorop,
voorbereiding en evalueren is heel belangrijk. Een plezierige samenwerking geeft veel voldoening!