De medezeggenschapsraad van De Veldkamp

 

De MR van de Veldkamp bestaat uit de volgende leden:               
oudergeleding:
Anneke Bodde-Schasfoort (contactpersoon GMR)
Dennis Bonnes (penningmeester)

personeelsgeleding:
Nikki Heerink (secretaris)
Brenda Fox (contactpersoon directie en voorzitter)


Wat is de MR?
De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan dat zowel ouders, leerlingen als personeel van de school vertegenwoordigt. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten aanzien van datgene wat de directie en/of het schoolbestuur doet. De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen, te weten ouders en personeelsleden. Vanuit de MR is er een afvaardiging in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
De GMR controleert en adviseert het College van Bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs NoordOost Twente (KONOT) waarvan onze school deel uitmaakt.

Wat doet de MR?
De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg met de directie en/of het schoolbestuur. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de MR genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag. Over sommige onderwerpen adviseert de MR het bestuur en er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.

Wat zijn de rechten van een MR?
Een MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het schoolbestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie. Voor sommige zaken bestaat er binnen de MR ook nog verschil tussen de personeelsleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de personeelsleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals de samenstelling van de formatie, taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team. De ouderleden hebben instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan zoals verandering van grondstelling van de school, vaststelling van de schoolgids, vaststelling van de onderwijstijd enz.

Wat zijn actuele onderwerpen?
Er zijn onderwerpen die jaarlijks terugkeren. Voorbeelden hiervan zijn de vakantieplanning, het formatiebeleid, de schoolgids etc. Daarnaast zijn er actuele onderwerpen die ieder jaar anders zijn, zoals opstarten bovenschoolse plusgroep, invoeren ipads

Wat is het verschil met de ouderraad?
Het eerste verschil is dat de MR wettelijke bevoegdheid heeft, en de ouderraad niet. Verder houdt de ouderraad zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school. De ouderraad kan de MR uiteraard adviseren en de ouderleden van de MR kan de ouderraad om advies vragen.

Hoe blijft u op de hoogte?
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen, maar wilt u dit dan wel even van te voren melden bij de voorzitter. Een verslag van de vergaderingen van de MR zijn in te zien op school. Wanneer er nieuws is wordt dit via de mail of via de nieuwsbrief naar u kenbaar gemaakt.

Wanneer en hoe benadert u de MR?
Als u vragen heeft ten aanzien van beleidszaken of hierover een punt in de vergadering aan de orde zou willen stellen, kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR of een e-mail sturen naar: dennis@bonnes.nl of m.withag@home.nl .

Hoe kunt u lid worden van de MR?
Als er een vacature ontstaat voor een ouderlid van de MR dan worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak dan wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een ouder heeft eenmalig de mogelijkheid om na 3 jaar zich herkiesbaar te stellen.
Een vacature voor een personeelslid wordt door het team ingevuld.